لوگوی خیریه عصای سفید امید کریمان

توانمندسازی / اشتغال

توانمندسازی: حرفه‌آموزی و آموزش مهارتهای زندگی، حمايت تحصيلی، حمايت از استعدادهای ورزشی و هنری
اشتغال: ايجاد اشتغال پايدار با تاسيس و راه اندازی كارگاه، معرفی به نهادها و شركتها جهت اشتغال