لوگوی خیریه عصای سفید امید کریمان

پیشگیری

آموزش، ارجاع جهت انجام آزمايشات ژنتيک، مشاوره جهت پيشگيري از تولد نوزادان دارای معلوليت بينايی